از نوع آدمیم

از نوع آدمیم

مارا در این زمانه مگر اعتبار هست

یا این که روزگار مگر بر مدار هست

روزی که آمدیم کجا اختیار بود

روزی که می رویم مگر اختیار هست

یک لحظه شادمانی ما را در این جهان

با گردش زمانه هزاران فشار هست

دنیا و شادمانی آن آب و آتش است

دنبال بزم شام چو صبح خمار هست

آن جنگلی که صاحب نظم طبیعی است

بر هرج و مرج نوع بشر افتخار هست

از نوع آدمیم (رها) لیک بین ما

یک آدم ار که هست دو صد نابکار هست

علی میرزائی(رها) 14/8/1393

/ 2 نظر / 31 بازدید
www.smseman.com

به دنبال راه حلی مناسب برای تبلیغات هستید.... * پنل رایگان * * رایگان ثبت نام کنید* * رایگان پنل بگیرید* www.smseman.com

www.smseman.com

به دنبال راه حلی مناسب برای تبلیغات هستید.... * پنل رایگان * * رایگان ثبت نام کنید* * رایگان پنل بگیرید* www.smseman.com