آهنگی دگر

امشب آهنگی دگر دارد دل دیوانه ام

مهلتی ساقی مگیر از من دمی پیمانه ام

جام من پر کن خدارا از می صبر و  قرار

تا نبیند سیل اشکم نازنین جانانه ام

خانه ام امشب معطر گشته از یاس سفید

غم برو بهر خدا بیرون تو از  غم خانه ام

سی بهار از عشق تو یاس سفید من گذشت

دور سی شمعت بسوزم گر چه یک پروانه ام

در نبودن های تو دیوانه گی ها کرده ام

از فروغ رویت امشب عاقلی فرزانه ام

با تغافل های  تو ای نازنین عمری گذشت

گر ز تنهایی چنین با آشنا بیگانه ام

روزگاری هم ندیم درد و غم ها بوده ام

برده ای امشب تو از یادم غم سالانه ام

گر ز دریا قطره ای امشب نصیبم شد چه بیم

در کویر عشق تا غم بوده آب و دانه ام

گر سخن های (رها)آتش به جان ها می زند

سر به زیر بال و پر عمری در این ویرانه ام

علی میرزائی

/ 0 نظر / 5 بازدید