دّرشاهوار

اگرگذ شت جوانی،به د ل شرار،که دارم

هزارداغ ِ نهانی،زروزگار   ، که  دارم

جوانی ،ارکه به آیین،ند یده ام  هر گز

به پیری،حسرت روی تو گل عذارکه دارم

اگر چه این فلک ِ پیر، پیرکرده  مرا

هنوز،عشق ِتودرسینه،یاد گار،که دارم

گذشت د رد وقفس،عمر ماجداازهم

برای د ید ن تو،حق انتظار،که دارم

اگرکه د ست نوازش، به سرند یدم من،

به غم گساری خود،چشم اشک بار،که دارم

به کام مرد م بی د رد، چرخ می گردد

امید بیهُوده از چرخ ِکج مدار،که دارم

اگر چه ،گنج ِزرم نیست،گنجی ازغم هست

به سینه دفتری ازدر شاهوار،که دارم

جوانیم ،که تفاوت نداشت ،لیل ونهارم

کنون که شام ندارم،گهی نهارکه دارم

نه ازبهارو،نه ازباغ،میوه ای چید م

نبود خربزه مارا،ولی خیار ،که دارم

درون باغ ِمَلِک،گررهی ندارم من(1)

برون باغ ملک، سایه ی چنار،که دارم

اگرهلوی ِخراسان،انار ِ ساوه  ندارم

زرشک ِقاین واین شعرِ آب دار،که دارم

چو یوسفم، ند رید ند،پیرهن ازپشت

هزارچاک ِگریبان،زد ست یار، که دارم

زبان شکوه به بند،ای«رها» دراین د نیا

اگرخطا نکنم، حق ِیک مزا ر،که دارم

_________________________

1-باغ مشهورملک آباد د رمشهد مقد س

/ 0 نظر / 23 بازدید