علی میرزایی وشعرنو(پس چرافریاد)

عمرمرطوب زمان باشد

لحظه های عمرمی لغزنداندر،

ناکجاآباد.

روح هم ازماگریزان می رود.

آن جاکه داردوعده ومیعاد.

لحظه های واپسین پوچیم،پوچ،

هیچیم،هیچ.

پس چه می ماند زماجزهیچ؟

مشت خاکی درمسیرباد.!

پس چرابیداد؟

پس چرافریاد؟

/ 2 نظر / 25 بازدید
رضا

سلام عمو. من الان فرانکفورتم. نشد خداحافظی کنم چون تا 34دو سه روز قبل از پروازم وضعیتم معلوم نبود تا 2 ماه اینجامخانواده رو سلام برسونین