تحولات مهمویی قطره ای از دریای انقلاب اسلامی 22بهمن نوشته ی علی میرزایی

 

کلیک برای ورودبه وبلاگ جدید(علی میرزایی سراینده ی یاس سفید) 

         تقریباچهل سال قبل کشاورزان د یمه کارچشم به آسمان مهمویی

حیاتشان بستگی به میزان نزولات آسمانی داشت.ودرسالهای

خشک بیشتر جوانان وحتی بعضی ازپیران برای لقمه ای نان

به شهرهای مختلف روی می آوردند.وسا ل خوردگان درروستا

مانده به سختی روزگار می گذراندند. ازیاد آوری این روزگار

باورکنید عرق شرم برجبین دارم.

درنتیجه ی این وضعیّت د ر اوایل دهه ی پنجاه جمعیت روستا

به طورتکان دهند ه ای کاهش یافته بود.

پس ازگذشت سه دهه به برکت وتوجه« انقلاب اسلامی22»بهمن

به روستاها، روستای مهمویی پیشرفهای شگرفی حاصل کرده است.

  مهمویی درحال حاضردارای برق،گاز،تلفن ود وشبکه ی آب

لوله کشی می باشدیکی برای شرب که ازقنات نوکند وازفاصله ی

10کیلومتری به ده می رسد. وشبکه ی دیگر که از آب چاه حفرشده

درخود ده تامین می شود .وآب آن به مصرف ریختن وکشاورزی

می رسد.

  حدود20چاه عمیق برقی در دشت وسیع وحاصل خیز مهمویی

مشغول به کار است.که روستا رابه یک قطب کشاورزی تبد یل

کرده است.ومهاجرپذیرهم!

  عده ای هم از اهالی مهمویی که در شهرها مقیمند به روستای

خود عنایت خاصی پیداکرده اند که نتیجه ی آن افزایش چشم گیر

جمعیت مهمویی می باشد(مهاجرت ازخارج به داخل).

درحال حاضر صد ها نفر ازروستا های د یگربه مهمویی مهاجرت

نموده وساخت و ساز های زیادی انجام داده اند .ومی روند که در

 

آینده ای نزدیک روستارا به شهر تبدیل کنند.!

   دی ماه امسال اسباب سفری کوتاه به مهمویی برایم فراهم شد.

افراد فامیل ودوستان دیگراز درآمد های چند میلیونی،چند ده میلیونی،

وحتی بالای صد میلیونی عده ای از کشاورزان از فروش زرشک ،

زعفران وغیره صحبت می کردند.باورم نمی شد از دوستان به طور

خصوصی سوال کردم .مبالغ بیشتری راهم ئایید کردند!!

 « تو خود حدیث مفصل به خوان ازاین مجمل»

   نوشته ی علی میرزایی مهمویی(رها)

----------------------------------------------------------------------------------------

/ 0 نظر / 22 بازدید