به مناسبت28صفر1432

به منا سبت رحلت پیامبرعظیم الشا ن اسلام حضرت محمد(ص)وشهادت دو فرزند بزرگوارشان حضرت امام حسن(ع)وحضرت امام رضا(ع)

علی میرزایی«رها»28صفر1433مطابق با13/11/1389

رحلت جانسوز ختم المرسلین

تسلیت بادا به  کل   مسلمین

آن که قبل ازرحلت خودبوده است

مدتی مهمان رب العا لمین

فاطمه(س)درهجرتش تسبیح خوان

تاکه آمد بوسه ی حق بر جبین

جای آن داردکه در هجران او

اشک و خون بارد زچشم مسلمین

سال گرد رحلت جد حسن(ع)

همزمان شد باعروج فخردین

فخردین یعنی کریم اهل بیت

شد شهید راه حق آن نازنین

ای حسن(ع)دریاب این درماندگان

زین همه ظلم وستم روی زمین

آخرماه صفر هم شد شهید

بوالحسن یعنی امام هشتمین

ای رضاجان(ع) حج ماپیچارگان

هستی ودارم به این مطلب یقین

چون مقیم مشهد ت باشد«رها»

ازکه جوید جز«رضا(ع)»اونستعین

/ 0 نظر / 4 بازدید