سروده ی علی میرزایی به مناسبت شهادت حضرت امام رضا(ع)

رضا(ع)ازخدعه ی مامون خبرداشت

کجا او بر ولیعهدی  نظر داشت ؟

همان عزم حسین(ع) د ر راه  کوفه

رضا(ع) هم د رره مشهد به سرداشت

غرض اتمام حجت بود  اما

کجااین فهم قوم بی بصر داشت

هویدا کرد«آقا»از  امامت

نشان هایی  که بر مردم اثرداشت

شدند آگاه  مردم  از  حقیقت

که از مامون نقاب خدعه برداشت

چومامون ماند با رسوائی خویش

فقط یک راه حل آن  بی خبرداشت

امام هشتمین(ع) را   کرد  مسموم

چه سفاکی به دل آن بد گهرداشت!

ائمه(ع)جمله گی یک ره گزیدند

که رسوایی برای کفر وشرداشت

شجاعت با شهاد ت بود این  ره

که کاخ ظلم رازیروزبر داشت!

غروب آخرین روز  صفربود

حریم و هم  حرم نیلی به برداشت

کبوتر بچه ای  د رصحن علیا

کنا ر زائرین  سرزیر پر داشت

صدای ناله ای راهم شنید م

چه داغی این کبوتر برجگرداشت

تقاعد د رکنا ر با رگاهش

برایم روز گاری پرثمرداشت

نیم شاعرکراما ت اما م(ع)است

که طبع خسته ام راپرشررداشت

به سبکی ساده و ازروی ایما ن

«رها»این گفتگو باچشم ترداشت

«علی میرزایی مهموئی»

/ 1 نظر / 22 بازدید

ساحره٦:۳٦ ‎ب.ظ - دوشنبه، ٢٥ بهمن ۱۳۸٩ یه کبوتر بچه هم اینجاست که به شما افتخار می کنه.