غم عشق

تو برموج خیال من پریوار                           علی میرزایی مهموئی

نشستی ومرا کردی گرفتار                                                                                                                   دراین غمخانه ی بی جان وخاموش

مرامثل تو مهمانی سزاوار

غم عشق تو ونازترا هم

خریدارم،خریدارم،خریدار

دلم بشکسته زان چشم خمارت

که من ازدل تو ای از دیده بیمار

بسی درناامیدی ها امید است

من دیوانه راباشی توغمخوار

به آن لعل لب وموی توسوگند

نمی خواهم کسی جز توپرستار

اگر خا رتوام ای نازنین گل

دراین عالم گلی کی بوده بی خار

قدم بگذاربرچشم ترمن

که بامژگا ن کنم راه تو هموار

نمیدانم که هستی یا چه هستی؟

که می گردم به دورت مثل پرگار

ولی دنم چنان خوبی که نرگس

عرق کرده به ماه دی به گلزار

اگرمردم بدان درآرزویم

که بینم درقیامت قامت یار

به شهروخانه ی خودمن غریبم

گرفتارم،گرفتارم،گرفتار

ترا چون گوهری درخانه ی دل

نگهدارد «رها»باشوق بسیار

/ 0 نظر / 25 بازدید