پس چرافریاد

لطفاًبرای ورودبه وبلاگ جدیدآدرس زیرراکلیک فرمایید:

(علی میرزایی سراینده ی یاس سفید)

عمرمرطوب زمان باشد

لحظه های عمرمی لغزنداندرناکجاآباد

روح هم ازماگریزان می رود.

آن جاکه داردوعده ومیعاد.

لحظه های واپسین پوچیم،پوچ،

هیچیم،هیچ.

پس چه می ماند زماجزهیچ؟

مشت خاکی درمسیرباد.!

پس چرابیداد؟

پس چرافریاد؟

/ 0 نظر / 23 بازدید