ابیات جالب

تک بیتهای جالب ازدیگران:

گیرم که خلق رابه فریبی فریفتی

باانتقا م دست طبیعت چه می کن

-------------------------------

بساط عمر نیرزد به ارزش چید ن

چه چیدنی است که باید نچیده برچینی

-----------------------------------

بردوستان رفته چه افسوس می خوری؟

ما هم مگر جوازاقامت گرفته ایم

-------------------------------------

بس که بد می گذرد زند گی اهل جهان

مردم ازعمرچه سالی گذردعید کنند

--------------------------------------

چون زدیارکافران عشق مرااسیرکرد

مثل روان عاشقان صاف ولطیف وساده ام

/ 0 نظر / 4 بازدید