دیوانه ای کمتر

اگرازمن گذشتی می روم دیوانه ای کمتر

زبان ازشکوه می بندم دگر افسانه ای کمتر

اگرپروانه آساسوختم شبهای هجرانت

سردشمن سلامت درجهان پروانه ای کمتر

اگربرباددادی خاک این ویرانه ی دل را

چه غم دراین خراب آباد گرویرانه ای کمتر

زبیم باغبانت گرتوکردی ناله ام خاموش

هزاربی دلی را ناله ی مستانه ای کمتر

توداری محرم بسیارومن بیگانه ام دیگر

به جمع آن همه محرم چومن بیگانه ای کمتر

اگرمردم دراین بسترپرستاری مکن ازمن

به قصرآرزوهای توهم دندانه ای کمتر

شراب جام اغیاری ودرپیمانه ام خون است

شکستی گرتواین پیمانه راپیمانه ای کمتر

به سالی مست می سازی مراازباده ی عشقت

نسازی هم «رها»راباده ی سالانه ای کمتر

/ 1 نظر / 27 بازدید