بازگرد

 

ای گرامی،ای تمام آرزوهایم.

ریشه های عشق تودرتاروپودهستیم،

پنهان.

باکه بستی،دورازدیوانه ات،

پیمان.

بازگردولحظه ای بنگر«رها»رادرغمت،

حیران.

تا به بینی این من و،غمخانه ام رادر شب،

هجران.

بازگرد...

/ 0 نظر / 22 بازدید