مهموئی وخاطره ی-1

 

درکلاس دوم دبستان تازه تاسیس روستای مهموئی واقع در                                                                            55کیلومتری شمال شرقی بیرجندسال1331

12نفردرس می خواندیم.تنهامدیروآموزگار ما جناب

آقای حسین صرفچی مشهوربه بلوری بیرجند بودند.

شب اول ماه مبارک رمضان هنگا م سحرازیک قوطی

حلبی که سریک میله روی بام خانه ی آقای مدیرنصب

شده بود،صدای مناجات ودعای سحراللهم انی اسئلک

راناگهان شنیدیم وشوکه شدیم.تاآن زمان ما بچه هااسم

رادیوراهم نشنیده بودیم.

صبح مردم می گفتنداین صدای رادیوی آقای مدیربود.

بعدمعلوم شدکه ایشان بلند گوی رادیوی خورابازکرده

وگذاشته اند سرآن میله.باوجودسن کم روزه می گرفتیم

تاهنگام سحربه رادیوگوش دهیم.

گاهی بچه هاسحردورازچشم آقای مدیرمی رفتندنزدیکی های

خانه ی ایشان تاصدارابهتربشنوندوخیلی خوشحال بودند.

اماازآن بچه هاچه خبر؟

1-آقای حسن بابائی دکترای الکترونیک ومهندس هواپیمااستاددانشگا ه امریکادرلوس انجلس.

2-آقای امیرخسروی دکترای ریاضی ازانگلستان استاددانشسرای عالی دانشگاه تهران.

3-آقای علی پاکرولیسانس ادبیات فارسی دبیربازنشسته ی آموزش وپرورش بیرجندومدیرعامل

  تعاونی گاوداران خراسان جنوبی (قبلاخراسان بزرگ)

4-آقای محمدناصری لیسانس فیزیک دبیربازنشسته ی آموزش وپرورش بیرجندوپس ازانقلاب چند

سال فرمانداربیرجندبودند.

5-آقای ناصر ناصری(زنده یاد)رئیس بانک ملت بیرجند.

6-آقای حسن حسنی مهموئی(زنده یاد) استادخط وآموزگارآموزش وپرورش بیرجند.

7-آقایان محمدحسن ملکی،علی فاضلی وحسن اعتماد از کشاورزان نمونه ی مهموئی

ودشت مهموئی هستندومایه ی افتخارما.

8-بنده ی ناچیزعلی میرزایی لیسانس زیست شناسی دبیربازنشسته ی مشهدمقدس.

9-عده ای ازدوستان عزیزم فوت کرده اند.(خدای رحمتشان کناد)

دراین لحظه بسیارمتاثرشدم.بااستاد«شهریاربزرگ»همنواشده عرض می کنم:

«دارم هوای صحبت یاران رفته را       یاری کن ای عجل که به یاران رسانیم»

اززنده یاد مدیر نازنین خاطره ی جا لبی درمشهد مقدس دارم بعدعرض می کنم.

/ 0 نظر / 26 بازدید