به مناسبت میلادحضرت امام رضا(ع)

یازده ی ذی القعده بود.

زادروز ِهَشتمین اختر،امام شیعیان.

عالِم آل ِمحمد(ص)بوالحسن سلطان علی موسی الرضا.

قریه غرق ِشادمانی غرق نور.

کفتری آمد نشست ،روی ِبام ِخانه مان.

کارت ِتبریکی به همراه ِ گلی بستم به پاش.

پروازکرد؛رفت سوی ِآسمان.

رفت تامهمان ِکفترهای ِآقامان شود.

بهر ِعرض ِتهنیت.

با کبوترهانشیند،روی ِگنبد،

روی ِسقاخانه یاگل دسته ها.

تابه هنگام ِغروب،بشنودآوای ِ

آن نقاره ها،باطبل های ِ دل فریب.

آن نوای ِ مانده گاری راکه بهر ِرَفع ِ

دل تنگی ِآقا،درغریبی،

طی ِرسمی جاودانی،سال های ِسال،

اجرامی کنند.

آفرین برمردم ِمهمان نواز ِسرزمین ِ

پاک ِماایران.

پای بند ِعهدوهم،پیمان وهم،ایمان.

هرکدام شان،یک کبوتر،درهوای ِعشق ِآن

حضرت،

تاربایندگوی ِسبقت را،

برای ِپاسداری کردن ِهم، دین وهم،قرآن.

_______________________________

سروده ی علی میرزایی-مشهدمقدس-مهرماه1390

/ 0 نظر / 23 بازدید