مصیبت نامه

«مصیبت نامه»                    

بسکه د رصحرای عشقت روزوشبهاتاختیم    

روزوشب دراین سفراز  یکدگر   نشناختیم

حاصل عشق توماراجزغم وآتش نبود

زاتش توسوختیم و با غم  خود  ساختیم«1»

این مصیبت نامه شد گر مایه ی رنج سفر

در ازای آن جوانی را  بها   پرداختیم

همچو شمعی بازبان خویش جان راسوختیم

گربه درد خویش دربزمت گهی پرداختیم

دودآه ما اثربرآهن   سردت  نکرد

تاکه نردعشق جان سوزت به دشمن باختیم

عهدسست یارمی سوزد«رها»را روزوشب

گرچه د رد ریای آتش  خویشتن  انداختیم

---------------------------------------

1-اشاره به این بیت از«رهی معیری»

«آن قدربا آتش دل ساختم تا سوختم

بی توای آرام جان یاساختم یاسوختم»

  «علی میرزایی مهموئی»

/ 1 نظر / 28 بازدید